HHS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn