DHM: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng

.

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại ngân hàng như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn