RDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

.

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn