D11: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - America LLC

.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

- Mã chứng khoán: D11
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 721.140 CP (tỷ lệ 11,01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 719.040 CP (tỷ lệ 10,97%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/03/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn