FCN: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Quốc Hùng

.

 Phạm Quốc Hùng thông báo  giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần FECON như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn